whisper, The Interpreter,Maythil Radhakrishnan,Sydney Pollack