കൈയേറ്റമല്ല, കുടിയേറ്റം; മലമുകളിൽ ജീവിതം നട്ട അമ്മിണിയും തങ്കപ്പനും

ട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ അമ്മിണിയും തങ്കപ്പനും പിന്നിട്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ, കത്തിമുനയിൽ കോർത്ത തങ്കപ്പേട്ടന്റെ പ്രാണൻ പ്രണയത്താൽ അമ്മിണി വീണ്ടെടുത്ത കഥ...

Comments