മുഖ്യധാരാ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിന്നും ജീവിതം കൊണ്ട് ദൂരെനില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചര്‍ വരുന്നു, ആ ടീച്ചറിലൂടെ കുട്ടികള്‍ പുതിയ ജീവിതം വരയ്ക്കുന്നു...

Comments