ജെ.എൻ.യു.വിനും പാലായ്ക്കുമിടയിലെ പാലം

ഴുത്തുകാരനും ചിക്കാഗോ സർവ്വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ എതിരൻ കതിരവന്റെ ജീവിതകഥയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം. ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിന്റെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടേയും ചിത്രങ്ങൾ ചുവരിൽ തൂങ്ങിയിരുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ജെ.എൻ.യു വിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ടീയ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നതിന്റെ വിവരണമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ


എതിരൻ കതിരവൻ

ജോൺസ്​ ഹോപ്​കിൻസ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലും യൂണിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ ഷിക്കാഗോയിലും സയൻറിസ്​റ്റ്​, അധ്യാപകൻ. നിരവധി ശാസ്​ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്​ത്ര ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​. മലയാളിയുടെ ജനിതകം, സുന്ദരഗാനങ്ങൾ- അകവും പൊരുളും, സിനിമയുടെ സാമൂഹിക വെളിപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ

Comments