പോക്​സോ​കൊണ്ടും രക്ഷയില്ലാത്ത നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ലൈംഗികാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പോക്​സോ നിയമം, പ്രയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്​ വഴിമാറിപ്പോയത്​ എന്ന്​ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു

Comments