അഖിൽ എസ്. മുരളീധരൻ

എഴുത്തുകാരൻ, കഥാകൃത്ത്. മാർജിനാലിയ, ജൈവജാതകം എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.