എൻ.കെ.ഭൂപേഷ്

‘ദ ഫോർത്ത് ന്യൂസ്’ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ.