ഓസെ അബ്രഹാം

ട്രൂകോപ്പി വെബ്സീൻ‍ പാക്കറ്റ് 119 -ൽ ചാറ്റ് ജി.പി.ടി നിർമിച്ച ആത്മകഥ എഴുതിയ സാങ്കൽപിക എഴുത്തുകാരൻ. ഫോട്ടോ this-person-does-not-exist.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ജെനറേറ്റ് ചെയ്തത്.