സനൽ ഹരിദാസ്​

കവി, എഴുത്തുകാരൻ. റെബൽ നോട്ട്​സ്​, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം : പൊരുളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും (എഡിറ്റർ), ഡയനീഷ്യൻ: കിം കിഡുക് പഠനങ്ങൾ(എഡിറ്റർ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.