ഡോ. ഗായത്രി ഒ.പി.

കൺസൽട്ടന്റ്​ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്​, എലൈറ്റ്​ മിഷൻ ആശുപത്രി, തൃശൂർ