എ.ജെ. വിജയൻ

പരിസ്ഥിതി ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്. തീരസംരക്ഷണം അടക്കമുള്ള പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. നാഷനൽ ഫിഷ് വർക്കേഴ്സ് ഫോറം സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി. ഇന്റർനാഷനൽ ഓഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഗവേഷകനായിരുന്നു. വെസ്‌റ്റേൺ ഘാട്ട്‌സ് ആന്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറം ചെയർപേഴ്‌സൺ ആണ്