ടി.പി. പത്മനാഭൻ

പാരിസ്​ഥിതികാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക്​ വഹിക്കുന്നു. സൈലൻറ്​വാലി അടക്കമുള്ള പരിസ്​ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ പഠനങ്ങൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുകയും സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുകയും ചെയ്​തു. 1987-മുതൽ സൂചിമുഖി മാസികയുടെ എഡിറ്റർ. സൊസൈറ്റി ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഇൻ കേരള (സീക്ക്) ഡയറക്ടർ.