പി.കെ. ശശിധരൻ

കാലടി സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല ഫിലോസഫി വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ.