ജിജോ ലിയോ കുരിയാക്കോസ്

ചിത്രകാരൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി സ്വവർഗ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികാരോഗ്യം, ഭാഷ, സാഹിത്യ-സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിവരുന്നു. സ്വവർഗാനുരാഗം, സിനിമ-കലാചരിത്രം- നിയമനിർമാണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളും ഡോക്യുമെന്ററികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.