എ. ശാന്തകുമാർ

നാടകകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, കഥാകൃത്ത്. മരം പെയ്യുന്നു, കർക്കടകം, കറുത്ത വിധവ, കുരുടൻ പൂച്ച തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.