സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Obituary

ആർടിസ്റ്റ്-ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് വിവാൻ സുന്ദരം

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Mar 30, 2023

Memoir

ജെ.എൻ.യു ദിനങ്ങളേ, ഒരു ‘silent farewell’

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jan 01, 2023

Memoir

വിജയകുമാർ മേനോൻ: കലാചരിത്രമെഴുത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ്​റൂം

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Nov 02, 2022

Memoir

തോമസ്​ ജോസഫ്​: സ്വപ്നദംശനമേറ്റ വാക്ക്​

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jul 30, 2021

Society

ക്ലബ് ഹൗസ് ;നാട്ടുകലുങ്കിനും സെമിനാർഹാളിനുമിടയിൽ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

May 31, 2021

Women

മദ്രാസ് സ്‌കൂളിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോയ പത്മിനി

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

May 14, 2021

Books

കവിതയുടെ കോന്തലക്കെട്ട്, നാട്ടുദാർശനികതയുടെ അരം

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Oct 18, 2020

Art

ഉടുതുണിയഴിക്കുന്ന കല; ഉരകല്ലാവുന്ന 'സദാചാരം'

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jun 26, 2020

Art

കലയിലില്ല ഡിജിറ്റൽപ്പേടി

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jun 22, 2020

Poetry

വയലോരം താഴെക്കുനി (ക്ലബ് നമ്പർ 3)

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

May 16, 2020

Art

മൂരിപ്പണിക്കാരന്റെ മകൻ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

May 01, 2020

Art

എന്തിനുവരയ്ക്കണം പൂപ്പാത്രങ്ങൾ? പഴങ്ങൾ? പാദരക്ഷകൾ?

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Apr 26, 2020

Art

വടകരക്കാരനായ വാൻഗോഗ്

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Apr 25, 2020

Art

സഹതാപക്കഞ്ഞികൊണ്ട് കലയിലെ ദാരിദ്ര്യം ഊട്ടാൻ നിൽക്കരുത്

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Apr 18, 2020