സോളമൻ മുബാഷ്

ദക്ഷിണറെയിൽവേയിൽ സീനിയർ ​സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ, നിയമ വിദ്യാർത്ഥി.