നസീൽ വോയ്​സി

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. മക്​തൂബ്​ മീഡിയ ഫൗണ്ടർ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ.