സോമലാൽ ടി. എം.

തൃശൂർ ചാലക്കുടി പനമ്പിള്ളി സ്മാരക ഗവ. കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. കാവ്യനീതികൾ കാലസമ്മതങ്ങൾ എന്ന സാഹിത്യ പഠന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു