പ്രമോദ് കെ.എസ്.

Epta International- ന്റെ മിഡിലിസ്റ്റ് - ആഫ്രിക്ക മേഖല സീനിയർ ഡിസൈനര്‍. കേരളീയം മാസികയുടെ ആദ്യകാല പ്രവര്‍ത്തകനും പ്രസാധകനുമായിരുന്നു.