ജെ. ദേവിക

Society

കുട്ടികളും അധികാരവും ആധുനിക കേരള ചരിത്രത്തിൽ: ഇരുപത്- ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണം

ജെ. ദേവിക

Oct 29, 2021

Women

ജോസഫൈൻ, കെ.കെ. ശൈലജ, പിന്നെ വിസ്​മയയുടെ കുടുംബവും

ജെ. ദേവിക

Jun 24, 2021

Society

മാനസിക വാർധക്യം ബാധിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന്​ വനിതാ കമീഷനെ രക്ഷിക്കണം

ജെ. ദേവിക

Jun 24, 2021

Gender

പുരുഷന്മാർ ഇരകളായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ജെ. ദേവിക

Feb 22, 2021

Women

വ്യവസ്ഥയെ വൃത്തിയാക്കുന്ന പരിശുദ്ധകളാണ് വനിതാഅംഗങ്ങൾ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇന്ന് അസ്ഥാനത്താണ്

ജെ. ദേവിക

Nov 27, 2020

Book Review

ലിംഗശക്തിയുടെ അധികാരം

ജെ. ദേവിക

Aug 25, 2020

Kerala

പ്രതി ടെക്‌നോക്രസി

ജെ. ദേവിക

Jul 11, 2020

Society

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വികസന മനഃസ്ഥിതി

ജെ. ദേവിക

Jun 07, 2020

Economy

വറുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റലും കുടുംബശ്രീയുടെ ബാധ്യതയോ?

ജെ. ദേവിക

May 05, 2020

Women

സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്നത് സ്വന്തം അനുമതിയിലാണോ

ജെ. ദേവിക

Apr 07, 2020