ജിജോ കുരിയാക്കോസ്

എഴുത്തുകാരനും, ചിത്രകാരനും, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ജിജോ ഒരു സ്വവർഗാനുരാഗി കൂടിയാണ്