ഡിജിറ്റൽ പൗരത്വം, ഡിജിറ്റൽ ജന്മിത്വം

ൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്മുറികളിൽ എങ്ങനെയുള്ള പൗരന്മാരും പൗരകളുമാണ് ഉണ്ടാകുക? സാങ്കേതികതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സ്മുറികൾ ജാതി-ജന്മിത്വ ഭൂതകാലത്തെ സമകാലീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിലേക്


Comments