മഴ പെയ്താൽ തീരുന്നതല്ല ബ്രഹ്മപുരത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ

നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മപുരം ദുരന്തത്തിന്റെ വരുംവരായ്കകളെന്ത്? ഡോ. എസ്. അഭിലാഷ് സംസാരിക്കുന്നു...

Comments