പെരുകുന്ന ബയോ വേസ്റ്റ്, സംസ്കരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്

മറ്റുള്ള വേസ്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെയോ അതിനേക്കാളേറേയോ മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ത്ഥിക്കും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബയോ വേസ്റ്റ്.അതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്

Comments