ഭൂമിയുടെ നനവ് ; കനോലി കനാലും നഗരവത്കരണവും കോഴിക്കോടിന്റെ നനവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ചരിത്രം

കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാന തണ്ണീർത്തട മേഖലയാണ് കോട്ടൂളി. കൊളോണിയൽ കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച കനോലി കനാലും കോഴിക്കോടിന്റെ നഗരവത്കരണവും എങ്ങനെയാണ് അതീവ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള ജലസ്രോതസ്സായ കോട്ടൂളി തണ്ണീർത്തടത്തെ ദുർബലമാക്കിയത് എന്നതിന്റെ ചരിത്രം. എൻ. ഐ ടി. കാലിക്കറ്റ്, ആർക്കിടെക്ചർ ആന്റ് പ്ലാനിങ്ങ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ. അഞ്ജന ഭാഗ്യനാഥനും കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എം. സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസിലെ ഡോക്ടർ ദീപക് ദയാനിധിയും നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ( A Canal, Urban sprawl and wetland loss: A case of Kozhikode, India from colonialism to climate change ere) അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശകലനം.

Comments