കുടുംബം, അധികാരം, ന്യൂറോസിസ്സ്​​​​​​; ​കെ. ജി. ജോർജ്ജിന്റെ മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ

കെ. ജി. ജോർജ്ജി​ന്റെ സിനിമകളിലെ കുടുംബം, അധികാരം, ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ, സ്വപ്​നാടനം, ആദാമി​ന്റെ വാരിയെല്ല്​, ഇരകൾ എന്നീ സിനിമകളെ
അടിസ്​ഥാനമാക്കി സാങ്കേതികമായും പ്രമേയപരമായും അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

സി.ബി. മോഹൻദാസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ട്രൂകോപ്പി ട്രൂകോപ്പി വെബ്‌സീനിൽ വായിക്കാം കേൾക്കാം:

കുടുംബം, അധികാരം, ന്യൂറോസിസ്സ് ​​​​​​​കെ. ജി. ജോർജ്ജിന്റെ മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ |സി.ബി. മോഹൻദാസ്

Comments