സ്ത്രീകളെയും ട്രാൻസ്‌ജെന്ററുകളെയും അറിയാത്ത കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് റൂമുകൾ; കെ.ആർ.മീര സംസാരിക്കുന്നു

സ്ത്രീകളുടെ തുല്യനീതിയെക്കുറിച്ചും ട്രാൻസ്ജൻഡറുകളെക്കുറിച്ചും പരമ്പരാഗത പുരുഷാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ചുപുലർത്തുന്നവരുടെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് റൂമുകളിലുമുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പുതിയ തലമുറയിലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധ- ഫാസിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് റൂമുകളിൽത്തന്നെയാണ് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരി കെ.ആർ. മീര.

Comments