ആന്റിബയോട്ടിക് വില്ലനാവുമ്പോൾ…

ന്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരു കോഴ്സ് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ, ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കാമോ? എന്താണ് പ്രശ്നം, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതമെന്ത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ആസ്റ്റർ നോർത്ത് കേരള ക്ലസ്റ്റർ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഡയറക്ടർ ഡോ. അനൂപ്കുമാർ എ.എസ്.

Comments