കോവിഡ് എന്നേക്കുമായി മാറ്റിയ ശീലങ്ങൾ

നുഷ്യന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ശീലങ്ങളെയാകെ കോവിഡ് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്

ഭക്ഷണവും യാത്രകളും വിദ്യാഭ്യാസവും വിനിമയവും ഇനി പഴയതായിരിക്കില്ല. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ പഠനവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. അവിശ്വാസത്തിന്റെയും അകലത്തിന്റെയും ഭാവി മനുഷ്യാവലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി അമേരിക്കയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എതിരൻ കതിരവൻ


എതിരൻ കതിരവൻ

ജോൺസ്​ ഹോപ്​കിൻസ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലും യൂണിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ ഷിക്കാഗോയിലും സയൻറിസ്​റ്റ്​, അധ്യാപകൻ. നിരവധി ശാസ്​ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്​ത്ര ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​. മലയാളിയുടെ ജനിതകം, സുന്ദരഗാനങ്ങൾ- അകവും പൊരുളും, സിനിമയുടെ സാമൂഹിക വെളിപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ

Comments