ശബ്ദത്തിന്റെ മനുഷ്യ വേർഷൻ

ബ്ദത്തെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാം? എന്താണ് മനുഷ്യ ശബ്ദം ? മനുഷ്യ ശബ്ദത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചികിത്സ എന്താണ്?

ബേബി മെമോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ലാറിംഗോളജിസ്റ്റ് ഡോ. രശ്മി അരവിന്ദാക്ഷൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments