എന്താണ് OCD? ഒബ്സസീവ് കംപൽസീവ് ഡിസോഡർ?

എന്താണ് ഒബ്‌സസീവ് കംപള്‍സീവ് ഡിസോര്‍ഡര്‍ (OCD)? എന്താണ് ഇതിന് ചകിത്സ? ഡോ. മനോജ് കുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു. മനസിന്റെ മനോജ് ഡോക്ടര്‍ എന്ന പരമ്പരയിലെ 12-ാം ഭാഗം.

Comments