പ്രശ്നക്കാർ കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ?

കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മുതിർന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ കുട്ടികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്? ഡോ: മനോജ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments