എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തും പ്രീ മാര്യേജ് കോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്?

പ്രീ മാര്യോജ് കോഴ്സുകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പുതിയ കാലത്ത് അത് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണെന്നും പറയുന്നു ഫാ. ഡോ. കുര്യന്‍ പുരമഠം.

Comments