ഗോഡ്സെ സവർക്കറിലേക്ക് എത്തുന്നു; പ്ലേഗ് ബാക്ടീരിയക്കൊപ്പം വളർന്ന ഹിന്ദുത്വ വൈറസ്

ഗാന്ധി വധത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ, ഗോഡ്സെ സവർക്കറിലേക്ക് എത്തുന്നു.... പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണന്റെ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം

Comments