സവര്‍ക്കറിലൂടെയുള്ള ഗോഡ്‌സെയുടെ സഞ്ചാരം

രത്നഗിരിയിലെത്തുന്ന ഗോഡ്സേ സവര്‍ക്കറെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. സവര്‍ക്കറുടെ സെക്രട്ടറിയായിമാറുന്ന ഗോഡ്സേ സവര്‍ക്കറുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു. ശേഷം ഗോഡ്സെയുടെയും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും വളര്‍ച്ചയുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് പി.എന്‍. ഗോപീകൃഷ്ണന്‍.

ഗാന്ധി വധത്തിന്റെ സമഗ്രചരിത്രം - ഭാഗം 3

Comments