പാടാനോർത്തൊരു മധുരിത കോഴിക്കോട്

തുറമുഖ നഗരമായ കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രം, നഗരത്തിന്റെ കോസ്‌മോ പോളിറ്റൻ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രവുമാണ്. ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പല തരം സംഗീതത്തിന്റേയും പലവിധ സാഹിത്യത്തിന്റേയും ചരിത്രമുണ്ട്. ബഹുസ്വരതയുടെ രുചികളെല്ലാമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട്. കോഴിക്കോടിന്റെ ജീവചരിത്രം പറയുകയാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി.

Comments