ഗവർണറുടെ സ്വയംസേവ , രാഹുലിന്റെ പദയാത്ര, കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ

ഗവർണറുടെ സ്വയംസേവ, രാഹുലിന്റെ പദയാത്ര, കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ, മാധ്യമങ്ങളുടെ ലാഭക്കൊതി, പാർടിക്കാരുടെ കള്ളുകുടി! - എം.വി. ഗോവിന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments