കോഴിക്കോട് മേയറുടെ നഗരക്കാഴ്ചകൾ

സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ മാറുന്ന മുഖത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് സംസാരിക്കുന്നു.

Comments