കവിയേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ഞാൻ; സി.പി.അബൂബക്കർ സംസാരിക്കുന്നു

കെ.എസ്.എഫിന്റെയും പിന്നീട് എസ്.എഫ്.ഐയുടേയും സംസ്ഥാന നേതാവായിരുന്ന സി.പി. അബൂബക്കർ പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അസംബ്ലി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി. ചരിത്രാധ്യാപകനായ പ്രൊഥ. സി.പി. അബൂബക്കർ കവി എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായപ്പോഴും തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി തുടർന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ സി.പി.എമ്മുകാരനായിരുന്ന സി.പി.യാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി. കവിതയും രാഷ്ട്രീയവും പത്രാധിപത്വവും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ദീർഘ സംഭാഷണത്തിൽ.

Comments