അന്ന് ഇ.എം.എസുണ്ടായിരുന്നു, വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ, ഇന്ന് ആക്രമണമാണ്, 'സൈന്യ'ങ്ങളുടെ...

"ഒരന്വേഷണത്തിന്റെ കഥ' എന്ന ആത്മകഥ മുൻനിർത്തി താൻ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയാന്വേഷണങ്ങളും മാർക്‌സിസത്തോടുള്ള വിമർശനങ്ങളും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമങ്ങളും തന്റെ വിമർശനങ്ങളോട് സി.പി.എം പക്ഷത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും തുറന്നുപറയുന്നു, കെ. വേണു.


കരുണാകരൻ

കവി, കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. യുവാവായിരുന്ന ഒമ്പതുവർഷം, യക്ഷിയും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരനും, ബൈസിക്കിൾ തീഫ്​, ഉടൽ എന്ന മോഹം എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ. ദീർഘകാലം പ്രവാസിയായിരുന്നു.

Comments