കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നുണകൾ, കേരളത്തിന്റെ മറുപടി

സാമ്പത്തിക ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അത് നയിക്കുന്ന എൽ.ഡി.എഫിനെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ബാലഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments