കണ്ണൂർ ശൈലിയില്ല, ദളിതനുമാണ്​, അതുകൊണ്ട്​ എന്നെ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻറാക്കിയില്ല

Comments