നിങ്ങൾ ഏത്​ ജാതി? ഏത്​ മതം? കോഴിക്കോട്​ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല

Comments