ട്രൂകോപ്പി പ്രീ പോൾ സർവേ; പൂർണ്ണ ചിത്രം

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് 85-95 സീറ്റ്, യു.ഡി.എഫിന് 45-55 സീറ്റ്, എൻ.ഡി.എക്ക് 0-02 സീറ്റ് പ്രവചിച്ച് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പ്രീ പോൾ സർവേ

Think

Coordination and Graphics : Jadeer Tk

Comments