കഥയുടെ രാജ്യാതിർത്തികൾ മായ്ക്കുന്ന പ്രിയ

പ്രവാസിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ പ്രിയ ജോസഫ്, അമേരിക്കയിൽ ഐ.ടി. ബിസിനസ്സ് നടത്തി വിജയിച്ച സംരംഭക കൂടിയാണ്. 30 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം എഴുത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ, തന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചും ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചും എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഖത്തർ സംസ്കൃതി സി.വി.ശ്രീരാമൻ അവാർഡ് പ്രിയയുടെ മാണീം ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിം എന്ന കഥയ്ക്കായിരുന്നു. ട്രൂ കോപ്പി വെബ്സീനാണ് കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Comments