ടി.ടി.ഇ. പൊക്കിയ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററും തക്കാളിപ്പെട്ടിയും

ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ റെയിൽവേ സർവ്വീസ് സ്റ്റോറിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം. സതേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രാവലിങ്ങ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായി പ്രവർത്തിച്ച കാലത്തെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ടി.ഡി.

Comments