എട്ടാമത് ചിന്താ രവി അനുസ്മരണം: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും ആക്റ്റിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ആകാര്‍ പട്ടേല്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം പൂര്‍ണ്ണരൂപം

എട്ടാമത് ചിന്താരവി അനുസ്മരണ ചടങ്ങില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും ആക്റ്റിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ആകാര്‍ പട്ടേല്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം പൂര്‍ണ്ണരൂപം

Comments