ഇസ്രായേലിലെ എന്റെ ജീവിതം, അഥവാ എന്റെ മകളുടെ ഉള്ളം കൈയിൽ കണ്ട സത്യം

ന്റെ ഇസ്രായേലി സ്വത്വം വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അത് ക്രൂരമാണ്. സ്വയം ചോരയൊലിപ്പിക്കുകയാണത്. ശരീരത്തിൽ നിന്നറുത്തു മാറ്റിയ ഒരവയവം പോലെ എന്റെ മാതൃഭാഷ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നു- ഒരു ഇ​സ്രായേലി അമ്മയുടെ, സ്​ത്രീയുടെ തീവ്രമായ അനുഭവക്കുറിപ്പ്​

Comments