ജോണ്‍ അബ്രഹാമിന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍ കുട്ടനാടിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു

"എനിക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോവാ, ആ സഖാവിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പഴേ.. " സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായ, ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായ മംഗലശ്ശേരി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി. കുട്ടനാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ചരിത്രം വാമൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പത്മനാഭൻ. രക്തസാക്ഷികളും കണ്ണെത്താ ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങളും ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാഭ്യാസ കാലവും കഥാപ്രസംഗവും കവിതയും പ്രണയവുമെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പത്മനാഭന്റെ ഗ്രാൻറ്മ സ്റ്റോറീസിൽ.

Comments